Blahzay Blahzay - Medina's in da House

[Blahzay]

One, two, three and to the four (word up)
Medina's in da house (check it out now)
knockin down your fuckin door (check it out now)
Ready to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.