Nova Norda - Zor

Yine gece oluverir, ve görüverirsin
Rüyalarda yara bere içindesin
İçindeki bedevi sana söyledi
Kimse de kolay olacak demedi

Gece oluverir, yoruluveri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.