Canozan - Paranoyak

Çekmecemde ilaçlar
Haberlerde savaşlar
Sevdiğim büyük aşklar
Filmlerde mi sadece
Sokakta garip tipler
Siyah filmli jipler
Reklam panolarında
Lenin, St...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.