Hà trần - Dâng mẹ

Lạy mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh
Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống
Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh
Mẹ chính là Nữ Vương là Trạng Sư là Mẹ con

Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn
Cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai
Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới
Hướng lên mẹ là gương mẫu của đời con

Lạy mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh
Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống
Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh
Mẹ chính là Nữ Vương là Trạng Sư là Mẹ con


Yêu thanh bần yêu vâng lời yêu khiết trinh
Và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa
Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa
Hi sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh

Lạy mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh
Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống
Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh
Mẹ chính là Nữ Vương là Trạng Sư là Mẹ con

Lạy mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh
Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống
Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh
Mẹ chính là Nữ Vương là Trạng Sư là Mẹ con
Mẹ chính là Nữ Vương là Trạng Sư là Mẹ con

Lyrics licensed by LyricFind