Ezgi Aktan - Küsmedim

Yapraklarımın arasında üç çiçek açmış
Ruhum yüzlerini renklerime boyamış birer birer
Ondan önce kaç gemi kalkmış bilen yok
Çiçekler dönmüş yüzlerini s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.