Canozan - Kira

Düşün düşün taşın taşın
İşin başından aşkın ama yetiyo mu maaşın
Kiranı ödemeye

Sabah sekiz akşam dokuz
Arasında evde yokuz tabi
Yaşıyoruz aç susuz
K...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.