Tora Tora - She's Good She's Bad

For to long now
I have wanted you
All for me
Cause when I'm down
Ah, you take me
Where I wanna be
I know, oh just what's on your mind
You know...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.