Tora Tora - Walkin' Shoes

Oh yeah aaallriiiight now

I've been up half the night
Tryin' to find out
Where this windin' road
Is goin' to lead me to
My little lady comin' h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.