Laas Unltd. - Dumm

Fuck, du hatest ohne Grund
Weil du, weil du dumm bist
Nichts, was du sagst, ist je auf'n Punkt
Weil du, weil du dumm bist
Besser, du hältst einfach de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.