Benabar - Titouan

Je cherche un appart dans le coin
Pour me rapprocher de Titouan
C'est au-dessus de mes moyens
Mais, pour l'instant, j'ai trois changements

Ça va, nos...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.