Y.G. - 1Am

It was 1 in the mornin' and I was up yawnin'
Moms asked where I'm goin', to the hood if you ain't knowin'
Pops locked up so mama couldn't stop me
I wa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.