Y.G. - Me & My Bitch

'Used to have a girlfriend
Now what I got is old
Just looking for a down girl
But she was fuckin on the low

Hair done, nails did, caramel complexion
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.