Y.G. - Left, Right

Okay, okay, okay
Told her bust it open she said: "okay!"
But what she wearing? Chanel and Dolce
How she want it? Beat up like O.J
Skurt, skurt on a bi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.