Y.G. - BPT

[Hook]
Nigga I'm from BPT
West Side, West Side
TTP, one block, one block
400, Spruce Street
What y'all doing?
Nigga kill off all beef


I'm a Westside...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.