H.E.R. - Slide

Baby, when we go and slide?
When we go and slide? (It's Pop Smoke)

51, 67, Patek Philippe on the wrist (uh)
Why we in the bed? We coulda did it i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.