Anuel AA - El Manual

El destino nos hizo conocerno' (baby)
Después de ti ya nada ha sido igual (uah)
En el amor ya yo pasé un infierno (uh, yeh eh)
Por eso es que es di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.