Anuel AA - Jangueo

Mera quien, mera quien, mera quien llega
Cosa buena
El negro Calde sin problema, men

De nuevo no' dejamo' visto, me maltrata' de lejito'
¿Por qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.