Purple Disco Machine - Hypnotized

Feel buried alive, this city is airtight
Suffocatin', lonely in the crowds
I'm surrounded by all the screens of their lies
Screamin' into space to ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.