Goldroger - Halt

Ja
Und lasst die Finger vom Internet
(Diskman Antishock)

Bleib' wo du bist
Wenn du bist, wo du bleibst
Wo du bist, ja, da
Bleibt's wie's ist
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.