StaySolidRocky - Party Girl

Girls just wanna have fun
So they party, so they party
(Ayo Nashi, you go crazy)

Lil' mama a party girl
She just wan' have fun too
They say y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.