Duke Dumont - Nightcrawler

Crawler, crawler
Crawls into your mind again
Pulls you to the deep end
Delivers the sweetest sin

Crawler, crawler
You try but you can't forget ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.