Sammy Porter - Let Your Love

Tonight I felt you breaking through
Don't get like, "My whole life eyed on you"
Every time I close my eyes
Got a feeling I can't describe

Oh I
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.