Joel Plaskett - Melt the Universe With Brotherly Love

Melt the universe with brotherly love

Undo everything that needs undoing
Melt the universe with brotherly love
'Til the heaven's got nowhere to h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.