B.A.P - Le Noir

Le Noir

If I never knew you
If I never knew the love, hmm
Ooh

I just wanna feel this moment
Ooh

Le Noir

If I never knew you
If I neve...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.