Gerry Cinnamon - Outsiders

Dark outside
I got some bright ideas
I got a fire like a midday sun
And it burns inside
I wouldn't pay no mind
To your opinion even if you had on...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.