Duke Dumont - Let Me Go

Let me go
Leave me whole
Lay me open
Let me run

Let me hope
Leave me numb
Lay me open
Let me run

(Ooh, ooh, ooh, ooh)
(Ooh, ooh, ooh, ooh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.