Joel Plaskett - If There's Another Road

Wait it out or pack it in
Take 'em on or let 'em win
Anyway you light it, you get burned

Fill your cup and dim the lights
Save your tears and ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.