Joel Plaskett - Head Over Heels Into Heaven

Maybe you're calling 'cause you're all alone
Maybe you're calling 'cause your friends aren't at home
Maybe you're calling 'cause you're all alone
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.