Selena gomez - Boyfriend

I want a boyfriend
But I just keep hitting dead ends
Try to take a shortcut, but I get cut
Again and again
I want a boyfriend
Tell me, are there ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.