Drake - Toosie Slide

Black leather gloves, no sequins
Buckles on the jacket, it's Alyx shit
Nike crossbody, got a piece in it
Got a dance, but it's really on some stre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.