Tory Lanez - Do The Most

(Foot on necks)
Yeah, yeah
Ay, ay, ay

I said word to my ex, I might never fall in love again (what?)
Chase nothin' but the liquor and the cup ag...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.