Waxahatchee - Arkadelphia

I lose my grip, I drive out far
Past fireworks at the old trailer park
And folding chairs, American flags
Selling tomatoes at five bucks a bag

W...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.