The Kid LAROI - Addison Rae

I need a bad bitch (okay)
Uh, Addison Rae
Lil' shawty the baddest
Yeah, but she got away
Shawty a savage (she did)
Yeah, lil' shawty don't play
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.