Goldroger - Kalkulation

All die Faktoren
Scheinbar eine Funktion gehabt
Aber in einem Punkt
Hat eure Kalkulation versagt

Denn, nein Mann, ich geb' keinen F
Von X, hatt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.