Nebu Kiniza - Can't Deny

Can't deny, yeah
Can't deny, yeah, yeah

Yeah, I done had dark days and bright days (yeah)
After school, yeah, them blunt days (yeah)
Niggas used...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.