The weeknd - In Your Eyes

Oh, yeah

I just pretend that I'm in the dark
I don't regret 'cause my heart can't take a loss
I'd rather be so oblivious
I'd rather be with you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.