Sada Baby - Outside

Knew I was on jail time, yeah
I was locked up on the countdown, yeah
And now a nigga in, I'm out, yeah
You know I'm outside
Do this for my niggas ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.