Sada Baby - Off White Whoop

(Helluva made this beat, baby)
Ayy, mm

Uh, you wouldn't make it out my hood, nigga
First of all, boy, you ain't make it out your hood, ayy
Secon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.