El Barrio - Espinos de Seda

Miles de preguntas muertas en un tintero
Una mente disecada de tanto idear, grandes dosis corruptivas de desveló
Millantar sin un pañuelo y
Una cam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.