Giveon - Favorite Mistake

Are you on your way?
Are you comin' soon to me?
No parking in LA
So I'ma send a Uber to your place
Is my secret safe?
Safe with just you and me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.