Giveon - HEARTBREAK ANNIVERSARY

Ooh-whoa

Balloons are deflated
Guess they look lifeless like me
We miss you on your side of the bed, mmh
Still got your things here
They stay w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.