Childish Major - Shallow Dimes

Shallow dimes
Run closed eyes
Away with you, yeah
Sell me lies, yeah
Chasing lows for highs
Trading highs for lows
Shallow

Shallow, where you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.