Zaytoven - Hightop Shoes

(Zaytoven)

I can't lose, I got hightop shoes on
Heard he on the news, yeah, he tellin' on his crew
Where the hoes at? I screw 'em like a screw
C...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.