The Kid LAROI - Diva

That lil' bitch a diva, fuck and leave her
My life is a movie directed by Tarantino
Shawty is a dancer, I'm not talking Billie Jean, hoe
Oh, whoa, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.