The Kid LAROI - Let Her Go

What's the call?
In love with the money, it's, "Fuck 'em all"
Heard you fucked up my bro, I can't fuck with y'all
I don't want her, unless she gon'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.