Q Park - Ay Ay Ay

Ella es la nena que quiero pa mí
Me dije cuando bailando la vi
Usa poderes cuando mueve el cuerpo
Cámara lenta en cada movimiento
Está caliente y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.