Bad Bunny - 6 Rings

Did I miss anything while I was gone?
Just another one in many
Oh ok
Kobe Bryant, 28 for 46 from the field
This will be 18 for 20 from the line an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.