Dr. Dre - Still D.R.E.

Yeah nigga
I'm still fucking with ya
Still waters run deep
Still Snoop Dogg and D-R-E, '99 nigga
Guess who's back
Still doing that shit huh Dre? ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.