Eminem - Unaccommodating

Oh, this what we doin'? Alright (M.A.)

I like a bitch that like to wobble, wobble
Shake it, shake it, break it, break it
Nigga, we made it, made ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.