Dreamville - No Chorus

Shit ain't got no chorus
I don't need no chorus
This bitch ain't got no chorus
Yeah, yeah, yeah

Hardware, bear hide, I got thick skin
Stayed do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.